• Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med Fritidsbyns anvisningar.
 • Ryckdämpare skall finnas på förtöjningsgodset av gummityp. Metallfjädrar inte tillåtet.
 • Felaktigt nyttjande av bommar till förfång för angränsande båtplats eller felaktig belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får inte förekomma. Vattenfyllda och sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av båtplatsinnehavaren.
 • Båtplatsinnehavaren skall tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt som kapell, fall mm, inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
 • Fritidsbyn äger rätt att justera förtöjning och även i övrigt på båtplatsinnehavaren bekostnad vidta alla åtgärder som krävs i syfte att ordnings- och säkerhetsföreskrifter skall uppfyllas, däribland att omedelbart på lämpligt sätt åtgärda och omhänderta båtar som inte flyter på avsett sätt.
 • Båtplatsinnehavaren förbinder sig att till Fritidsbyn omedelbart rapportera felaktigheter och skador hänförliga till Fritidsbyn hamnutrustning eller inom området i övrigt samt överträdelse av dessa föreskrifter.
 • Båtplatsinnehavaren ansvara för att all elektrisk utrustning är godkänd och gasolutrustning är kontrollbesiktad och godkänd samt brukas i överensstämmelse med dess anvisningar.
 • Egendom får inte förvaras på bryggan
 • Bilar skall parkeras på anvisade p-platser vilka är avgiftsbelagda och tillgängliga i mån av plats.
 • Båttrailers får inte parkeras på bilparkering.
 • Vid säsongens utgång ska båtplatsinnehavarens båt vara avlägsnad från båtplatsen, kvarvarande båt äger Fritidsbyn omhänderta och förvara på båtinnehavarens ansvar och bekostnad.
 • Aktuell information och reviderade ordningsregler finns anslagna vid bryggområdet samt på Fritidsbyns hemsida www,kapellskarscamping.se Båtplatsinnehavaren erinras om sin skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för Fritidsbyn.
sv_SESwedish