• Båtar skall förtöjas på den upplåtna båtplatsen i enlighet med Fritidsbyns anvisningar.
 • Ryckdämpare skall finnas på förtöjningsgodset av gummityp. Metallfjädrar inte tillåtet.
 • Felaktigt nyttjande av bommar till förfång för angränsande båtplats eller felaktig belastning på bommar eller annan båtplatsutrustning får inte förekomma. Vattenfyllda och sjunkna båtar måste omedelbart åtgärdas av båtplatsinnehavaren.
 • Båtplatsinnehavaren skall tillse att förtöjningstampar och båten med dess utrustning i övrigt som kapell, fall mm, inte lämnar missljud som är störande för omgivningen.
 • Fritidsbyn äger rätt att justera förtöjning och även i övrigt på båtplatsinnehavaren bekostnad vidta alla åtgärder som krävs i syfte att ordnings- och säkerhetsföreskrifter skall uppfyllas, däribland att omedelbart på lämpligt sätt åtgärda och omhänderta båtar som inte flyter på avsett sätt.
 • Båtplatsinnehavaren förbinder sig att till Fritidsbyn omedelbart rapportera felaktigheter och skador hänförliga till Fritidsbyn hamnutrustning eller inom området i övrigt samt överträdelse av dessa föreskrifter.
 • Båtplatsinnehavaren ansvara för att all elektrisk utrustning är godkänd och gasolutrustning är kontrollbesiktad och godkänd samt brukas i överensstämmelse med dess anvisningar.
 • Egendom får inte förvaras på bryggan
 • Bilar skall parkeras på anvisade p-platser vilka är avgiftsbelagda och tillgängliga i mån av plats.
 • Båttrailers får inte parkeras på bilparkering.
 • Vid säsongens utgång ska båtplatsinnehavarens båt vara avlägsnad från båtplatsen, kvarvarande båt äger Fritidsbyn omhänderta och förvara på båtinnehavarens ansvar och bekostnad.
 • Aktuell information och reviderade ordningsregler finns anslagna vid bryggområdet samt på Fritidsbyns hemsida www,kapellskarscamping.se Båtplatsinnehavaren erinras om sin skyldighet att hålla sig informerad om aktuella föreskrifter och anvisningar för Fritidsbyn.